скрыть меню

Значення сироваткового тимусного стромального лімфопоетину в патогенезі бронхіальної астми у дітей

страницы: 73

Клименко В.А., Кожина О.С.,
Харківський національний медичний університет

The role of serum timic stromal lymphopoietin in pathogenesis of bronchial asthma in children

Klymenko V.A., Koshyna O.S.,
Kharkiv National Medical University

Актуальність. Бронхіальна астма (БА) залишається найчастішим респіраторним захворюванням серед дитячої популяції. Виділяють різні фенотипи БА на підставі клінічних, параклінічних ознак, але найбільш перспективним є пошук провідного медіатора (ендотипу). Тимусний стромальний лімфопоетин (ТСЛП) розглядається як один з ключових цитокінів, що регулює центральну толерантність, гомеостаз периферійних Тклітин та формує Th2відповідь

Мета. Встановити значення ТСЛП в патогенезі БА у дітей шляхом виявлення його впливу на маніфестацію клінічних та параклінічних ознак БА.

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 70 дітей з БА віком 6–17 років. Контрольну групу становили 20 практично здорових дітей, рандомізованих за віком. Застосовано загальноприйняті методи обстеження згідно з уніфікованим клінічним протоколом «Бронхіальна астма у дітей» (наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 868). Рівень ТСЛП визначали в період ремісії за допомогою імуноферментного методу (ІФА).

Результати. Встановлено референтні рівні сироваткового ТСЛП (17,39 (6,13; 40,62) пг/мл) та рівні ТСЛП в залежності від тяжкості БА: інтермітуюча форма – 12,44 (6,42; 19,93) пг/мл; легка персистуюча – 5,95 (4,50; 15,57) пг/мл; середньотяжка персистуюча – 10,67 (4,68; 21,20) пг/мл; тяжка персистуюча – 81,84 (62,60; 98,90) пг/мл. При аналізі впливу рівня ТСЛП на маніфестацію клінічних ознак БА (вивчалися термін маніфестації, тривалість БА, наявність атопії, коморбідних станів атопічного дерматиту та алергійного риніту, спадковість за алергією та БА) виявлено вірогідну відмінність лише для ознаки обтяженої спадковості з алергії (р= 0,027). Аналіз кореляції рівня ТСЛП з параклінічними критеріями виявив вірогідні кореляційні зв’язки рівня ТСЛП з показниками об’єму форсованого видиху за 1шу секунду (ОФВ1 (r= –0,213; р = 0,039), абсолютною кількістю CD8лімфоцитів (r= –0,254; р = 0,034), абсолютною кількістю CD25лімфоцитів (r= –0,248; р = 0,038); HСTтестом стимульованим (r= 0,250; р = 0,037).

Висновки. Рівень ТСЛП у сироватці крові дітей шкільного віку, хворих на БА, вірогідно підвищений при тяжкому перебігу хвороби та при обтяженій спадковості з алергії, корелює з показниками ОФВ1, кількістю CD8лімфоцитів, CD25лімфоцитів та значенням HСTтесту.

Наш журнал
в соцсетях: