сховати меню

Імунокоригуючий ефект кордової крові при експериментальному ішемічному інсульті

сторінки: 75-76

Лебединець В.В., Бондарович М.О., Лебединець Д.В., Останков М.В., Дубрава Т.Г., Останкова Л.В., Гольцев А.М.,
Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці, м. Харків.

Immunocorrecting effects of cord blood in experimental ischemic stroke

Lebedinets V.V., Bondarovych M.O., Lebedinets D.V., Ostankov M.V., Dubrava T.G., Ostankova L.V., Goltsev A.M.,
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Central Clinical Hospital of Ukrzaliznytsi, Kharkiv

Ішемічний інсульт (ІІ) супроводжує порушення нейроімунного гомеостазу мозку, центральної регуляції функцій імунної системи (ІС) і спричиняє ініціацію запальних процесів у ЦНС і на периферії. На даний час клітинні технології дають змогу розробляти нові підходи до лікування ІІ. У даному дослідженні під час лікування ІІ було використано ліофілізований лейкоконцентрат кордової крові людини (лЛККЛ).

Мета роботи – оцінка імунокоригуючого впливу лЛККЛ на основні ланки ІС щурів угострому періоді ІІ.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 6місячних щурахсамцях лінії Вістар, яким через 6 год після СМАо вводили лЛККЛ внутрішньошлунково по 0,5 мл в дозі 5х106 клітин. Протягом 3 діб щурам вводили церебролізин у дозі 0,1 мл на100 г маси тіла. У клітинній ланці імунітету визначали кількість Тлімфоцитів (CD3+, CD4+, CD8+, CD25+) і натуральних кілерів (CD16+) цитофлуориметричним методом (FACS Сalibur (BD, США) з МАТ (ВD, США). Методом ІФА визначали цитокіни інтерферонγ (ІФНγ), інтерлейкін10 (ІЛ10). У гуморальній ланці імунітету спектрометричним методом визначали концентрацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Щури було розділено на групи: 1ша – інтактні (контроль); 2га – ІІ; 3тя – ІІ+ лЛККЛ; 4та – ІІ + церебролізин.

Результати. Терапія із застосуванням лЛККЛ сприяла підвищенню на 7му добу початково зниженої при ІІ кількості загальних Тлімфоцитів (СD3+), хелперів (CD4+), супресорів/цитотоксичних (CD8+), натуральних кілерів (CD16+). У щурів цієї групи на 14ту добу спостерігали зниження кількості Трег (CD4+CD25+) і концентрації ЦІК. Імунокоригуючий ефект поєднувався з позитивною динамікою вмісту цитокинів. Початково підвищений рівень прозапального цитокіну ІФНγ при розвитку ІІ вірогідно знижувався після лікування лЛККЛ.

Висновок. Експериментально доведено, що лЛККЛ може бути використаний для корекції функції ІС при лікуванні ІІ.

Наш журнал
у соцмережах: