сховати меню

Кріоконсервований лейкоконцентрат кордової крові людини як джерело стовбурових кровотворних клітин для клітинної терапії

сторінки: 71

Гольцев А.М., Останкова Л.В., Останков М.В., Ямпольська Є.Є., Сокіл Л.В., Гриша І.Г., Луценко О.Д.,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Cryopreserved human cord blood leukoconcentrate as a source of stem hematopoetic cells for cell therapy

Goltsev A.N ., Ostankova L.V., Ostankov M.V., Yampolska Ye.Ye., Sokil L.V., Grisha I.G., Lutsenko O.D.,
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine

Кордова кров людини є унікальним біологічним об’єктом, в якому сконцентровано багато клітин різного ступеня диференціювання та регуляторних медіаторів, що обумовлює її використання в регенеративній медицині. Існують дані про функціональні властивості кріоконсервованих комітованих попередників та зрілих імунокомпетентних клітин кордової крові, але менш відомо про стан субпопуляцій стовбурових гемопоетичних клітин (СГК), що мають різний клоногенний потенціал.

Метою роботи був імунофенотипічний аналіз в лейкоконцентраті кордової крові людини (ЛККЛ) популяцій CD34+ СГК з фенотипом CD34+CD38–, CD34+CD38+ до і після кріоконсервування.

ЛККЛ кріоконсервували за двохетапною програмою за методом Цуцаєваої А. А. і співавт. (1998 р.) на програмному заморожувачі УОП6 (ДВ ІПКіК НАН України). Кількість CD34+CD38–, CD34+ CD38+-клітин, середню інтенсивність флуоресценції маркера CD34 до і після кріоконсервування ЛККЛ оцінювали за допомогою цитофлуориметричного методу (FACS Calibur (Becton Dickinson, USA). В кріоконсервованому ЛККЛ життєздатність всього пулу CD34+-клітин становила 80,0±11,6% від контролю. При цьому відбувалось селективне збагачення лейкоконцентрату СГК: кількість CD34+CD38–клітин перевищувала в 1,3 раза, тоді якCD34+CD38+клітин – в 1,7 раза відповідні показники внативній суспензії. Цей факт може свідчити про різну кріочутливість таперерозподіл клітин в стовбуровому компартменті СГК в бік більш диференційованих – CD34+CD38+клітин. Отримані результати різного впливу кріоконсервування нарецепторний апарат СГК обумовлюють необхідність оцінювання клоногенних властивостей кріоконсервованого ЛККЛ з метою прогнозування його терапевтичного потенціалу.

Наш журнал
у соцмережах: