сховати меню

Відгук на національний підручник «Імунологія»

сторінки: 56-57

Знання основних понять з імунології сьогодні великою мірою визначає базові знання в медицині загалом. Викладанню цих дисциплін у медичних університетах в усіх розвинених країнах світу, чи то в Європі, чи в Північній Америці, приділяється значна увага, оскільки робота лікаря неможлива без певного знання функціонування основних механізмів імунної відповіді та можливостей її модуляції.

Сучасний лікар потребує динамічних та глибоких знань механізмів розвитку хвороб на лігандно-сигнальному, клітинно-молекулярному рівнях. Освоєння сучасних біотехнологій у діагностиці та лікуванні хворих неможливе сьогодні без базових знань з клінічної імунології, оскільки імунологічні принципи є основою багатьох найсучасніших діагностичних тест-систем та методів лікування не тільки суто імунологічних розладів, але й таких поширених захворювань, як атеросклероз, судинні ураження мозку, онкологічні захворювання та ін. Протягом останніх років також спостерігається значний зріст імунотропних інфекцій, алергічних захворювань, імунозапальних хвороб, що набуває надзвичайної актуальності. У медицині нині сформувалися нові практичні спеціальності лікарів: дитячий імунолог, клінічний імунолог, які потребують особливо глибоких знань з клінічної імунології.

Національний підручник «Імунологія» є першим виданим українською мовою, повністю відповідає нагальній потребі національної вищої школи в опануванні клінічної імунології та слугує безсумнівною основою для подальшої гармонізації освітніх програм та підручників з міжнародним рівнем медичної освіти.

Представлений на рецензію національний підручник присвячений актуальній темі сучасної медицини – клінічній імунології. Імунологія на сьогодні є дисципліною, без якої неможливо уявити сучасну медицину. Нині, зважаючи на стрімке зростання частоти виникнення імунопатології серед захворювань різних органів та систем, у тому числі алергічних хвороб, дуже важливим є знання методів їх своєчасної діагностики, очікуваної результативності та інтерпретація отриманих результатів лікарями загальної практики та вузьких спеціальностей, а також вивчення її студентами медичних вузів.

Рецензований національний підручник «Імунологія» за редакцією Л.В. Кузнецової, В.Д. Бабаджана, В.М. Фролова написаний літературною українською мовою відповідно до діючих навчальних програм викладання циклів спеціалізації та передатестаційних циклів з «Клінічної імунології», «Лабораторної імунології» та «Алергології» для курсантів післядипломної освіти медичних ВНЗ IV рівня акредитації. Саме тому видання підручника «Імунологія» для післядипломної освіти лікарів в галузі клінічної імунології та студентів медичних ВНЗ IV рівня акредитації є потрібним для навчального процесу.

Національний підручник «Імунологія» складається з частин, які відповідають темам практичних занять. У ньому послідовно викладені основи клінічної імунології за основними її розділами. Ознайомлення з національним підручником «Імунологія» дає змогу зробити висновок, що рецензоване навчальне видання містить систематизований і доступно поданий детальний матеріал з клінічної імунології і за тематичним обсягом, глибиною викладення матеріалів, новизною підходів до діагностики та лікування імунопатологічних станів та алергічних захворювань не має аналогів в Україні та повністю відповідає змісту і рівню написання сучасних закордонних аналогів. Видання підручника є своєчасним, дає змогу зрозуміло, лаконічно показати і глибше розкрити сучасні досягнення клінічної та лабораторної імунології, що є необхідною умовою підготовки лікаря європейського зразка, в зв’язку з чим підручник може бути рекомендований для викладання в навчальному процесі.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України В.Г. Передерій

У сучасній медицині імунологія посіла значне місце як галузь, що розвивається, і на неї покладають надії лікарі різних спеціальностей. Імунологія – це клінічна і лабораторна дисципліна, яка займається обстеженням, діагностикою і лікуванням хворих з патологічними процесами, що розвиваються в результаті порушення імунних механізмів, а також тими випадками, коли імунологічні маніпуляції є важливою частиною терапії і профілактики.

Порушення розвитку, диференціювання імунокомпетентних клітин, їх функціонування, синтезу їх продуктів або регуляції цих процесів призводять до порушень імунологічних функцій. Ці порушення можуть залишатися безсимптомними або виявлятись клінічно; за тяжкістю клінічні прояви коливаються від м’яких до фатальних. Такі порушення можуть стосуватися основних клітин імунної системи: Т- та В-лімфоцитів, фагоцитів, природних кілерів та їх продуктів: білків системи комплементу, імуноглобулінів, цитокінів. Значна частина порушень пов’язана з природженими або набутими дефектами продукції імунокомпетентних клітин або їх функцій. Обдумане застосування імунотропних лікарських засобів стає визначальним чинником успішної терапії багатьох соматичних і інфекційних захворювань та їх профілактики.

Автори приділили необхідну увагу формулюванню діагнозу та лікуванню.

У розділі «Цитокіни імунної системи і їх зміни при деяких захворюваннях» автори детально описали цитокіни, інтер­лейкіни, фактор некрозу пухлин, ендогенні інтерферони, показали їх роль і динаміку при найпоширеніших захворюваннях, зокрема при тих, в основі яких лежать механізми імунного запалення.

У розділі «Імунологічні методи досліджень» автори детально описали сучасні імунологічні тести, зокрема лазерну проточну цитофлуориметрію, тести, що характеризують вивчення синтезу цитокінів на рівні окремих клітин, HLA-типування, молекулярне HLA-генотипування, імунологічні (серологічні) методи дослідження інфекційних хвороб.

У розділі «Поняття про імунний статус та імунограму» автори провели глибокий аналіз імунного статусу людини, приділили особливу увагу інтерпретації імунограм, надали рекомендації, якими необхідно користуватися при інтерпретації імунограм.

У розділі «Механізми імунного захисту при бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекціях» автори підручника детально охарактеризували особливості імунітету при гострих та хронічних бактеріальних, гострих та повільних вірусних, грибкових та протозойних інфекціях, представили імунограми в динаміці при запальному процесі, в різні періоди імунної відповіді.

Важливе місце в книзі приділене імунодіагностиці та лікуванню первинних та вторинних імунодефіцитів, розкриття патогенезу котрих ще раз показало вирішальну роль імунної системи в організмі людини. В розділі автори книги сформулювали поняття первинної і вторинної імунної недостатності, детально охарактеризували клінічні та імунологічні зміни, навели приклади імунограм, показали принципи застосування імуномодуляторів. У книзі описано імунопатогенез, лабораторну діагностику ВІЛ-інфекції та СНІДу, принципи антиретровірусної терапії.

Таким чином, можна констатувати, що підручник «Імунологія» за редакцією Л.В. Кузнецової, В.Д. Бабаджана та В.М. Фролова повністю відповідає програмам викладання циклів спеціалізації та ПАЦ з «Клінічної імунології» та «Лабораторної імунології» для курсантів післядипломної освіти медичних ВНЗ IV рівня акредитації, навчальним програмам підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр», вивченню навчальної дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» медичних ВНЗ IV рівня акредитації, а також учбовим програмам навчальних дисциплін «Клінічна імунологія та алергологія» і «Лабораторна імунологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

Підручник «Імунологія» за тематичним обсягом, глибиною викладення матеріалів, новизною підходів до діагностики та лікування імунопатологічних станів не має аналогів в Україні, що обґрунтовує його рекомендацію для використання в навчальному процесі.

Завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско»,
член-кореспондент НАМН України, професор О.М. Пархоменко

Наш журнал
у соцмережах: