сховати меню

Відгук на національний підручник «Алергологія»

сторінки: 55-56

В останні десятиліття частота алергічних захворювань (АЗ) істотно зросла. Кількість людей, що схильні до розвитку АЗ або в яких упродовж життя відмічались алергічні реакції, коливається в різних популяціях від 20 до 40–50%, за даними літератури. Основними чинниками, які обумовлюють розвиток алергії, є спадкова схильність і чинники навколишнього середовища, такі як розвиток цивілізації та зростання урбанізації, синтез нових хімічних сполук, що нерідко мають алергізуючі властивості, погіршення екологічної ситуації. Не дивлячись на досягнуті успіхи в лікуванні АЗ, їх поширеність і захворюваність продовжують зростати.

Голова комісії ЕAАCI (Європейської асоціації фахівців з алергії) професор Пол Ван Каувенберге вважає, що нас чекає справжня епідемія алергії і до 2015 р. половина мешканців Європи страждатиме на АЗ. У зв’язку з цим вивчення етіології, патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики АЗ є актуальною проблемою сучасної медицини.

За останні десятиріччя частота АЗ суттєво зросла, особливо в економічно розвинених країнах та країнах з несприятливою екологічною ситуацією. За прогнозами деяких вчених, XXI ст. стане віком АЗ. Наразі вже відомо понад 20 тис. алергенів, їх кількість продовжує зростати.

Під алергією сьогодні розуміють підвищену чутливість імунної системи організму людини до алергену при повторному контакті з ним. Клінічна алергологія посідає значне місце у сучасній медичній науці та практичній охороні здоров’я. Актуальність її вивчення обумовлена багатьма факторами. Всі вони викладені послідовно у підручнику.

У зв’язку з викладеним стає очевидним, що роль алергології як науки на сучасному етапі дуже важлива, а знайомство лікарів-алергологів, що відвідують курси спеціалізації, передатестаційні цикли та тематичне удосконалення, а також студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації з методами алергодіагностики та алерготерапії, які вони повинні застосовувати у своїй повсякденній праці, є актуальним.

Саме тому підручник з алергології за редакцією члена-кореспондента АМН України, д.м.н., професора Ю.В. Вороненка та д.м.н., професора Л.В. Кузнецової є вельми потрібним для навчання вищезазначених контингентів.

Підручник складається з частин, які відповідають темам практичних занять та лекцій.

У підручнику логічно та грунтовно викладені основи алергології за основними її розділами: загальна алергологія, алергодіагностика, специфічна імунотерапія, класифікація та основні нозологічні форми АЗ.

Ознайомлення з підручником «Алергологія» дає змогу зробити висновок, що навчальне видання містить систематизований і доступно поданий детальний матеріал з алергології. За тематичним обсягом, глибиною викладення матеріалів, новизною підходів до діагностики та лікування АЗ підручник не має аналогів в Україні та відповідає змісту і рівню написання найбільш сучасних закордонних аналогів. Тому підручник «Алергологія» заслуговує рекомендації для викладання в навчальному процесі.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України В.Г. Передерій

В Україні ніколи не було науково-дослідного інституту алергології, вкрай обмеженим є викладання алергології у ВНЗ (хоча при мінімумі алергологів у країні з хворими на АЗ головним чином працюють лікарі загального профілю, отоларингологи, дерматологи). Як наслідок, в Україні існує величезна кількість інвалідів по бронхіальній астмі, від неї вмирають як дорослі, так і діти, тоді як у розвинених країнах це захворювання не заважає хворим жити повноцінним життям.

За останні десятиріччя питання алергології виросли в глобальну медико-соціальну проблему. Достатньо згадати, що АЗ вражають від 30 до 40% населення землі. В останні 30–40 років кожного десятиріччя захворювання на алергію в усіх країнах подвоювалося, перебіг АЗ за останній час став більш тяжким. Це призводить до збільшення інвалідизації населення, зниження якості життя. Тому проблема АЗ зараз є актуальною не тільки для лікарів-алергологів, а й для лікарів усіх спеціальностей.

Алергологічна служба в нашій країні існує вже понад 40 років. Її створення слід ототожнювати з появою в областях алергологічних кабінетів, посад обласних (міських) алергологів. Були створені алергологічні кабінети (спочатку загальні – для дорослих і дітей), деінде в обласних центрах – алергологічні відділення. У зв’язку з низькою забезпеченістю населення лікарями-алергологами, їх сконцентрованістю головним чином в обласних центрах допомогу хворим на алергію надають здебільшого лікарі загального профілю чи окремі «вузькі» фахівці (отоларингологи, дерматологи).

У зв’язку з викладеним стає очевидним, що роль алергології як науки на сучасному етапі дуже важлива, а знайомство лікарів-алергологів, що відвідують курси спеціалізації, передатестаційні цикли та тематичне удосконалення, та студентів медичних ВНЗ IV рівня акредитації з методами алергодіагностики та алерготерапії, які вони повинні застосовувати у своїй повсякденній праці, є актуальним. Саме тому видання підручника з алергології є вельми потрібним для навчання вищезазначених контингентів.

В підручнику освітлені сучасні погляди на патогенез, поширеність, методи діагностики та лікування АЗ, в основі яких лежать імунологічні реакції кожного з IV типів за Джелом–Кумбсом, але ми в більшості випадків спрямовуємо свою увагу на IgE-залежні реакції та захворювання, тому що виходячи з цих знань будуються сучасні діагностичні та лікувальні технології АЗ.

Рецензований підручник, підготовлений фахівцями Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Ю.В. Вороненком, Л.В. Кузнецовою, Б.М. Пухликом, С.О. Гуляр, В.М. Фроловим, О.С. Прилуцьким, Р.М. Альошиною, Т.І. Гавриленко, Л.С. Осиповою, О.Є. Бобровим, В.І. Літусом, О.В. Назар, А.М. Пілецьким, Л.І. Романюк, В.О. Грем’яковим, О.Г. Кузнецовим, написаний літературною мовою відповідно до діючих програм курсів спеціалізації, передатестаційних циклів та тематичного удосконалення з навчальної дисципліни «Алергологія», затверджених Міністерством охорони здоров’я України, та для навчання студентів медичних закладів за фахом «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та «Стоматологія».

Ознайомлення з підручником «Алергологія» дає змогу зробити висновок, що рецензоване видання містить систематизований і доступно поданий детальний матеріал з алергології. За тематичним обсягом, глибиною викладення матеріалів, новизною підходів до діагностики та лікування АЗ підручник не має аналогів в Україні та відповідає змісту і рівню написання найбільш сучасних закордонних аналогів, тому його можна рекомендувати для використання в навчальному процесі.

Завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско»,
член-кореспондент НАМН України, професор О.М. Пархоменко

Наш журнал
у соцмережах: