сховати меню

Наш досвід використання препарату Зіпелор форте для усунення післяопераційного болю у хворих, що перенесли ринохірургічне втручання


сторінки: 45-48

В.І. Нестерчук, канд. мед. наук, ст. наук співроб. К.С. Сарнацький, Т.В. Смагіна. ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України


За даними багатьох авторів, післяопераційний біль турбує від 30% до 75% пацієнтів, незважаючи на різноманітне медикаментозне знеболення. Звісно, ця скарга, як правило, виникає локально – в місці оперативного втручання, в деяких випадках хворі скаржаться на головний біль, біль у поперековій ділянці тощо. В кожній медичній спеціальності є свої особливості перебігу післяопераційного періоду.

В оториноларингології, як і в інших спеціальностях, біль після хірургічного втручання приносить страждання пацієнтам і потребує його усунення. Однак, за нашими спостереженнями за великою кількістю пацієнтів, що прооперовані з приводу патології порожнини носа та придаткових пазух під загальним знеболенням, значний відсоток становлять скарги на післяопераційний біль у горлі. Частка таких хворих становила близько 30%, незважаючи на використання повного спектра аналгетиків впродовж ходу операції.

Існує декілька факторів, що можуть спричинювати виникнення вищезгаданої скарги. Це процес інтубації трахеї хворого, тампонади ротогортаноглотки, тривалі оперативні втручання, наявність стороннього тіла носоглотки в найближчі 2 доби після операції у вигляді тампону з матеріалу, що, контактуючи з рідиною, заповнює порожнину носоглотки. Свою роль також відіграє виключення на певний період таких фізіологічних функцій носа, як зігрівання та зволоження повітря, що вдихається. Інтенсивність і тривалість больового відчуття може бути різною, але, як правило, потребує додаткових медикаментозних засобів у ранньому післяопераційному періоді.

На сучасному етапі розвитку фармакології основними групами знеболювальних препаратів, що використовуються в післяопераційному періоді, є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), ненаркотичні аналгетики (парацетамол), опіоїдні аналгетики, протизапальні та знеболювальні препарати локальної дії. НПЗП використовують найчастіше, вони мають наступні переваги:

  • виражена знеболювальна дія;
  • можливість внутрішньовенного введення та швидкий початок дії;
  • хороша переносимість та відносна безпека;
  • мінімальна взаємодія з іншими лікарськими засобами.

За наявності непереносимості аспірину чи інших НПЗП чи не єдиним варіантом знеболювальної терапії є використання препаратів парацетамолу. У випадках інтенсивного болю використовують наркотичні аналгетики.

Метою нашої роботи було вивчення ефективності використання препарату Зіпелор форте, спрей для ротової порожнини виробництва ПАТ «Фармак», у хворих, що перенесли ринохірургічне втручання.

Матеріали та методи дослідження

вгору

Діючою речовиною препарату Зіпелор форте є benzydamine (бензидамін), нестероїдний протизапальний препарат з вираженою місцевою знеболювальною, протизапальною та антиексудативною дією. В 1 мл розчину міститься 3 мг бензидаміну гідрохлориду.

У дослідження було включено 120 пацієнтів, серед них 63 жінки та 57 чоловіків. Вік хворих варіював від 18 до 45 років. Усі вони були прооперовані у відділенні запальних захворювань лор-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» в плановому порядку під загальним знеболенням (інтубаційний ендотрахеальний наркоз). Перелік хірургічної патології був наступним: викривлення носової перегородки, хронічний риносинусит, хронічний гіпертрофічний риніт.

Пацієнти були розділені на дві групи. Контрольна група (60 пацієнтів) в післяопераційному періоді отримувала стандартну терапію: антибіотикотерапію (цефалоспорини), гемостатичну (гемотран) та знеболювальну терапію (кейвер). В основній (60 пацієнтів) групі поряд з традиційним лікуванням безпосередньо перед інтубацією лікарем-анестезіологом використовувався препарат Зіпелор форте, спрей для ротової порожнини, шляхом зрошування задньої стінки глотки. Також цей препарат призначався в післяопераційному періоді за наявності болю в горлі в режимі прийому: 4–8 розпилень 2–6 разів на добу впродовж 3 днів. Алергологічний анамнез у пацієнтів не був обтяжений.

Вивчалась наявність та інтенсивність больового симптому в горлі у пацієнтів під час раннього післяопераційного періоду (відразу після операції, через 5–7 год та через добу після операції).

Використовували наступну шкалу оцінки інтенсивності больового симпотому в балах:

0 – відсутність ознаки;

1 – слабкий ступінь вираженості;

2 – помірний ступінь вираженості;

3 – значний ступінь вираженості.

Результати та їх обговорення

вгору

Як видно з таблиці, близько третини хворих, в яких не застосовували препарат Зіпелор форте перед операцією, скаржилися на біль у горлі, причому кожен четвертий (26,6%) з них відмічав значний чи помірний ступінь вираженості симптому. Водночас, таких пацієнтів в основній групі було лише 5%.

Таблиця. Динаміка інтенсивності больового симптому в горлі у пацієнтів, що перенесли ринохірургічне втручання

Скарги

Бали

Основна група (n = 60)

Контрольна група (n = 60)

Після операції

5–9 год після операції

Через добу після операції

Після операції

5–9 год після операції

Через добу після операції

Біль у горлі

0

51 (85%)

53 (88,3%)

55 (91,6%)

39 (65%)

40 (66,6%)

42 (70%)

1

6 (10%)

5 (8,33%)

5 (8,33%)

5 (8,33%)

9 (15%)

14 (23,3%)

2

3 (5%)

2 (3,3%)

0

12 (20%)

9 (15%)

4 (6,6%)

3

0

0

0

4 (6,6%)

2 (3,3%)

0

 

Як видно з рисунка, пацієнтів, що не скаржилися на біль у горлі, було значно більше в основній групі, ніж у контрольній, у будь-який момент спостереження.

KIAI8_4548_r-300x167.jpg

Рисунок. Відсутність скарг хворих на біль в основній та контрольній групах в ранньому післяопераційному періоді

Висновки

вгору

1. Зіпелор форте є ефективним місцевим знеболювальним засобом при післяопераційних болях у горлі після ринохірургічних втручань.

2. Застосування Зіпелору Форте безпосередньо перед інтубацією сприяло зменшенню кількості скарг на біль у горлі у післяопераційному періоді відразу після операції вдвічі.

3. Застосування Зіпелору Форте сприяло зменшенню інтенсивності больового синдрому: в основній групі не було пацієнтів, що скаржились на інтенсивний біль (проти 6,6% у групі контролю), 5% пацієнтів скаржились на помірний біль (проти 20% у групі контролю).

4. Застосування Зіпелору Форте у післяопераційному періоді після ринохірургічних втручань сприяло зменшенню скарг на біль у горлі через 5 год і через добу після операції в середньому втричі в основній групі у порівнянні з групою контролю.

5. Під час застосування спрею Зіпелор Форте виробництва ПАТ «Фармак» не було відзначено побічних реакцій.

6. Препарат Зіпелор Форте можна використовувати перед інтубацією пацієнтів та впродовж післяопераційного періоду для знеболення після ринохірургічних втручань.

Список літератури

1. Гавриленко Ю. В. Клинический опыт применения препарата «зипелор» при лечении острых воспалительных процессов ротовой части глотки у детей. Sovremennaya pediatriya. 2018;2(90):124–128. doi 10.15574/SP.2018.90.124

2. Стандарти та клінічні протоколи надання медичної допомоги зі спеціальності «Хірургія» (наказ № 297 від 02.04.2010).

3. Насонов Е. Л., Каратеев А. Е. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов: Клин. рекомендации. 2006. Т. 14, No 3. С. 1769–1777.

4. Толчинский В. В., Ситухо М. И. Обзор клинических исследований по применению Тантум Верде® в ЛОР-практике.

Наш опыт использования препарата Зипелор форте для устранения послеоперационной боли у больных, перенесших ринохирургическое вмешательство

В.И. Нестерчук, К.С. Сарнацкий, Т.В. Смагина,
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины»

Резюме

Несмотря на использование полного спектра анальгетиков во время операции, пациентов, прооперированных по поводу патологии полости носа и придаточных пазух под общим обезболиванием, часто беспокоит послеоперационная боль в горле.

Целью работы было изучение эффективности спрея Зипелор форте (бензидамин) для ротовой полости у больных, перенесших ринохирургическое вмешательство. В ходе исследования было установлено, что Зипелор форте является эффективным местным обез­боливающим средством для устранения послеоперационной боли в горле после ринохирургичних вмешательств, его применение перед интубацией способствует уменьшению вдвое количества жалоб на боль в горле сразу после операции, уменьшению выраженности боли, а также уменьшению втрое количества жалоб на боль в горле через 5 часов и через сутки после операции. Препарат хорошо переносится пациентами и может использоваться перед интубацией и в течение послеоперационного периода.

Ключевые слова: послеоперационная боль, бензидамин, боль в горле, послеоперационный период.

Our experience with the use of the drug Zipelor forte for the elimination of postoperative pain in patients undergoing rhinosurgical intervention

V.I. Nesterchuk, K.S. Sarnatsky, T.V. Smagina,
SE «Institute of otolaryngology named after prof. A. S. Kolomiychenko of NAMS of Ukraine»

Absrtract

Despite the use of the full range of analgesics during surgery, patients operated for the pathology of the nasal cavity and paranasal sinuses under general anesthesia often suffer from postoperative sore throat.

The aim of the work was to study the effectiveness of Zipelor Forte spray (benzydamine) for the oral cavity in patients undergoing rhinosurgery. During the study, it was found that Zipelor Forte is an effective local anesthetic for eliminating postoperative sore throat after rhinosurgery, its use before intubation helps to halve the number of complaints of sore throat immediately after surgery, reduce the severity of pain, as well as reduce the number of complaints of sore throat after 5 hours and a day after surgery. The drug is well tolerated by patients and can be used before intubation and during the postoperative period.

Key words: postoperative pain, benzydamine, sore throat, postoperative period.

Наш журнал
у соцмережах: