For authors

Редакція журналу «Клінічна іммунологія. Алергологія. Інфектологія» запрошує авторів до співпраці

Журнал публікує матеріали, цікаві для лікаря-практика і корисні в його практичній діяльності: огляди, лекції, рекомендації, клінічні випадки тощо.

 • Представлені в роботі дані мають бути оригінальними. Не допускається відправлення в редакцію матеріалів, які надіслані для публікації в інші видання або опубліковані в інших виданнях.
 • За оригінальність і достовірність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) є відповідальними автори.
 • Редакція підтверджує можливість публікації статті тільки після ознайомлення з її змістом.
 • Всі матеріали, які надходять до редакції, редагуються і за необхідності скорочуються і надалі узгоджуються з автором.
 • Матеріали необхідно надсилати на електронну пошту редакції (artyukh.kiai@gmail.com), повідомивши про це редакцію телефоном: (044) 364-40-11
 • Автора, який спілкуватиметься з редакцією, просимо вказати номер мобільного телефону в супроводжувальному листі.

Вимоги до статей

Інформація про авторів:

 • обов’язковими є відомості про авторів статті: прізвище, ім’я, по батькові; вчене звання, посада, місце роботи (заклад);
 • за бажанням до статті можна докласти фотографії автора (авторів). Фотографії мають бути розміром не менше 4 х 6 см і високої роздільності (300 ppi);
 • просимо також вказати поштову адресу, на яку після виходу журналу можна вислати авторські екземпляри.

Вимоги до тексту:

 • препарати, наведені в статті, мають бути представлені у вигляді міжнародних непатентованих назв; дозування слід ретельно вивірити;
 • назви захворювань указують згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду. Терміни уніфікують відповідно до Міжнародної анатомічної та Міжнародної гістологічної номенклатури;
 • одиниці вимірювання потрібно подавати в системі СІ;
 • латинські назви роду й виду організмів потрібно виділяти курсивом. При першому згадуванні наводять повну видову назву, а при наступному – найменування роду можна навести скорочено однією літерою, якщо мова йде не про види, які належать до різних родів із однаковою першою літерою (у такому разі родову назву скорочують до трьох літер);
 • потрібно використовувати тільки стандартні скорочення (абревіатури), не робити скорочень у назві статті. Повний термін, замість якого вводиться скорочення, має передувати першому згадуванню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця вимірювання);

Оформлення тексту:

 • текст має бути набраний на комп’ютері в текстовому редакторі Microsoft Word; формат листа – А4; шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5; вирівнювання – по ширині; відступ – 1,5 см (не за допомогою табуляції); в статті не повинно бути автоматичного розставляння переносів;
 • заголовки і підзаголовки виділяються відповідно напівжирним написанням або напівжирним курсивом, крапка в кінці не ставиться;
 • для смислових виділень у тексті можна використовувати напівжирне написання, напівжирний курсив, курсив.

Таблиці та рисунки:

 • інформація в таблицях і рисунках (графіках, діаграмах, схемах, фотографіях тощо) має доповнювати текст статті, а не дублювати його;
 • назва таблиці пишеться над таблицею, назва рисунка – під рисунком;
 • усі таблиці та рисунки мають бути пронумеровані, мати відповідні посилання в тексті;
 • усі цифри в таблицях і на рисунках мають відповідати цифрам у тексті;
 • до кожної таблиці та до кожного рисунка за необхідності слід зробити примітку, у якій пояснюються всі цифрові та буквені позначення;
 • фотографії повинні мати роздільність 300 ppi; їх необхідно надсилати окремими файлами у вихідному форматі (*.jpg, *.tiff та ін.);
 • для створення графіків і діаграм найкраще скористатися MS Excel. Файл обов’язково повинен містити вихідні числові дані, пов’язані з рисунком. Якщо графіки будуються в спеціалізованих програмах, їх слід зберегти у векторному форматі (*.pdf, *.eps, *.ai).

Список літератури:

 • бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;
 • у кінці статті слід навести список літератури, яка цитується;
 • посилання в тексті наводять у квадратних дужках відповідно до списку літератури, що додається;
 • джерела літератури необхідно перераховувати в алфавітному порядку за прізвищем першого автора. Спочатку подають роботи, надруковані кирилицею, потім – латинським шрифтом;
 • якщо цитується кілька робіт одного автора, їх подають у хронологічному порядку;
 • для журнальних статей указують прізвища й ініціали авторів, назву статті, назву журналу, рік, том, номер чи випуск, сторінки; для книг – прізвище й ініціали авторів, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік, кількість сторінок у книзі.

Резюме і ключові слова:

 • просимо авторів додавати до статті резюме (500–800 печатних знаків) та ключові слова (3–8 слів) для розміщення їх в журналі, на сайті видання (www.kiai.com.ua) та одного – на порталі Виданичого Дому «Здоров’я України» (www.health-ua.com). Ключові слова мають бути українською, російською та англійською мовами. Резюме має бути англійською мовою, а також російською (для статей українською мовою) чи українською (для статей російською мовою).

Редакція не погоджує з авторами зміни і скорочення рукопису, які мають редакційний характер і не зачіпають принципових питань. Редакція залишає за собою право внесення редакторських змін в текст, що не викривляє зміст статті (орфографічні та стилістичні помилки, послідовність викладу думок, повтори використовуваних фраз, стилістичні невідповідності, смислова точність мови і порушення лексичної сполучуваності тощо). Редакція також залишає за собою право скорочення матеріалів, що публікуються, і адаптації їх до рубрик журналу.

Відмова від публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи. Направлені до редакції матеріали не повертаються.

Якщо стаття повернута автору на доопрацювання або узгодження, вона повинна бути відправлена до редакції протягом 2 днів. Після закінчення зазначеного строку вважається, що текст авторами схвалений.


Листування з редакцією здійснюється через електронну пошту: artyukh.kiai@gmail.com

Телефон для додаткової інформації: + 38(044) 364-40-11

Будемо раді співпраці з Вами!

Mailing address:

Svetlitskogo str., 2
Editorial Board Klinichna immunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia
tel./fax (044) 364-40-11