сховати меню
Розділи: Тези

Імуномодулююча активність кордової крові при лікуванні експериментального генітального герпесу

сторінки: 79

Стецишин В.Г., Останкова Л.В., Бондарович М.О., Останков М.В., Гольцев А.М.,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Immunomodulating activity of cord blood in treatment of experimental genital herpes

Stetsishyn V.G., Ostankova L.V., Bondarovych M.O., Ostankov M.V., Goltsev A.M.,
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

На сьогодні досягнуті певні результати у вивченні етіопатогенезу генітального герпесу (ГГ), який визначається як імуноопосередкований дерматоз. Його лікування проводять із застосуванням препарату ацикловір (АЦВ), що не завжди позитивно впливає на запальний процес в ендометрії пацієнта. Очевидним у лікуванні ГГ є застосування таких препаратів, які впливають не тільки на інгібування репаративного й трансляційного вектора експансії вірусу, але й на активацію ланок імунної системи, які інактивують його на етапах поза і внутрішньоклітинного циклу. Інакше кажучи, для лікування ГГ необхідно застосовувати препарати з системною імуномодулюючою активністю.

Мета роботи– оцінка характеру імунологічних змін ущурів з ГГ після лікування ліофілізованою кордовою кров’ю людини (лККЛ).

Матеріали та методи. Експерименти виконані на 6місячних щурахсамках лінії Вістар масою 180–200г. Моделювали ГГ шляхом внутрішньоочеревинного введення 1 мл вірусу простого герпесу1 (ВПГ1) (титр 1:20 000) протягом 5 діб. Вводили лККЛ внутрішньочеревинно по 0,5 мл у дозі 5х106 клітин на 5ту добу після індукції ГГ. АЦВ вводили у дозі 50 мг/кг. Щури були розділені нагрупи: 1ша – інтактні (контроль); 2га – ГГ; 3тя –ГГ + АЦВ; 4та – ГГ+лККЛ; 5та – ГГ + лККЛ + АЦВ. Визначали кількість Тлімфоцитів (CD3+, CD4+, CD8+, CD25+) методом імунофлуоресценції; рівень цитокінів (інтерлейкіну10 (ІЛ10), фактора некрозу пухлинα (ФНПα), інтерферонуγ (ІФНγ) – методом імуноферментного аналізу (ІФА); концентрацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) – спектроскопічним методом у щурів з індукцією ГГ і після лікування на 7му, 14ту й 21шу добу.

Результати. Застосування лККЛ з АЦВ сприяло нормалізації імунологічних показників у щурів з індукцією ГГ, починаючи з 7ї доби, що характеризувалося усуненням диспропорції в Тклітинному імунітеті, гіперактивацією ЦІК і нейтрофільних гранулоцитів. Застосування такого лікування сприяло відновленню цитолітичної функції природних кілерів і нормалізації цитокінового статусу.

Висновок. Отримані дані свідчать про виражений імуномодулюючий вплив лККЛ на стан імунного гомеостазу тварин з ГГ.

Поділитися з друзями: