Раздел: Оригинальные исследования

Статьи: 1 – 10 из 37
Сортировать по:
Современные аспекты гиперчувствительности к местным анестетикам в Украине

И.П. Кайдашев1, д.м.н., профессор, В.В. Чопяк3, д.м.н., профессор, Н.И. Дегтярь1, к.м.н., И.А. Мормоль1, О. Демиденко1, П.М. Скрипников1, Г.В. Грановская2, М.П. Ломиковская3, В.И. Литус4, д.м.н., профессор, В.Д. Бабаджан5, д.м.н., профессор. 1Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава. 2Хмельницкая областная больница. 3Львовский национальный университет им. Данила Галицкого. 4Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев. 5Харьковский национальный медицинский университет.

Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла

Д.В. Мальцев, к.м.н., зав. лабораторией иммунологии и молекулярной биологии. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Сучасні підходи до профілактики лікарської хвороби та алергодерматозів

Е.М. Солошенко, д.м.н., професор, зав. лабораторії алергології, ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків, І.В. Гіржанова, к.м.н., доцент кафедра дерматовенерології, Харківська академія післядипломної освіти

Фактори ризику побічної дії лікарських засобів у хворих на поширені дерматози

Е.М. Солошенко, д.м.н., професор, лабораторія алергології, О.М. Стулій, к.м.н., к.техн.н., відділ дерматології інфекційних та паразитарних захворювань шкіри ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків, Н.О. Чікіна, к.техн.н., професор, І.В. Антонова, к.техн.н. кафедра вищої математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Вплив різних доз низькомолекулярного індуктора ендогенного інтерферону на клітинну та гуморальну ланки системи імунітету у мишей лінії C57BL/6

І.М. Воєйкова, к.біол.н., Н.І. Федосова, к.біол.н., О.М. Караман, к.біол.н., Л.М. Євстратьєва, Г.В. Діденко, к.біол.н., зав. лабораторії біотерапії раку, Г.П. Потебня, д.м.н., професор, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ. Г.С. Лісовенко, к.біол.н. С.І. Андронаті, д.хім.н., професор, академік НАН України, директор, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса. А.С. Редер, генеральний директор, ТДВ «ІнтерХім», Одеса.

Стан адаптації у пацієнтів з поширеними дерматозами, що коморбідні з полівалентною сенсибілізацією

Е.М. Солошенко, д.м.н., професор, зав. лабораторії, Т.П. Ярмак, З.М. Шевченко, лабораторія алергології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Іонний гомеостаз у хворих на поширений псоріаз

Е.М. Солошенко, д.м.н., професор*, Н.В. Жукова, к.м.н., Т.П. Ярмак*, З.М. Шевченко* *лабораторія алергології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ» г. Харьков

Активність запалення бронхіву дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від делеційного поліморфізму генів GSTM1, GSTT1

Л.О. Безруков, О.К. Колоскова, Т.М. Білоус Буковинський державний медичний університет

Вплив мутації rs7574865 гена STAT4 на розвиток осередкової склеродермії

Н.М. Іванова, к.хім.н., Ph.D. лаб. імунології, патоморфології і молекулярної генетики, Я.Ф. Кутасевич, д.м.н., професор, директор, І.О. Маштакова, к.м.н. відділення дерматології, О.М. Реміз лаб. імунології, патоморфології і молекулярної генетики ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Вивчення залежності розвитку поширених дерматозів з ускладненим алергологічним анамнезом від поліморфізму генів

Н.М. Іванова, к.хім.н.лабораторія імунології, патоморфологіїі молекулярної генетики,Е.М. Солошенко, д.м.н., професор,зав. лабораторії алергології,О.М. РемізДУ «Інститут дерматології та венерологіїНАМН України», м. Харків

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология